NAGRANIA

 

 

 

Statut fundacji

Statut Fundacji ŻYJMY W HARMONII - wersja poprawiona z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. "Fundacja „ŻYJMY W HARMONII”" zwana dalej FUNDACJĄ, zostaje ustanowiona przez Piotra Klemenskiego, w dalszej części zwanego FUNDATOREM. 2. Fundacja może używać tożsamego dla niej znaku graficznego. 3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w językach obcych. §2 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, lecz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw, w których realizuje cele statutowe. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji. §3 Fundacja posiada osobowość prawną. §4 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203 j.t.) oraz własnego Statutu. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II - CELE i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i przyjmuje następujące cele: a) promowanie aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowanie i dbanie o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; c) kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego; d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; e) współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii; f) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; g) wspieranie kulturalnej, naukowej i edukacyjnej współpracy między Polską, a innymi krajami; h) sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i zrozumienia kultury polskiej wśród mieszkańców innych krajów; i) budowanie postaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur; j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 6 1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: a) inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, konferencji, seminariów, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i innych obszarów sztuki; b) inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w tym kaszubskiej, w szczególności w formie warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych; c) organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; d) wspieranie, pomoc w edukacji i rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także dorosłych artystów; e) propagowanie rozwoju edukacji, w tym – edukacji artystycznej, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; f) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; g) zamawianie u twórców różnych dziedzin sztuki oraz samodzielne produkowanie dzieł literackich, filmowych, plastycznych, muzycznych, utrwalanie tych dzieł powielanie i publikowanie na nośnikach oraz w mediach różnego typu w zakresie nie objętym szczególnymi koncesjami, a także poprzez współpracę z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na działalność na wyżej wymienionych polach; h) organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych różnych regionów Polski i świata; i) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


Rozdział III - WŁADZE FUNDACJI

§7 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz jednego do trzech Członków, powoływanych bezterminowo. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Zarząd może w dowolnym czasie podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu, obejmując funkcję Prezesa Zarządu. Fundatora nie można pozbawić członkostwa w Zarządzie Fundacji, ani funkcji Prezesa. 4. Spośród członków Zarządu Prezes wskazuje Wiceprezesa, powierzając mu kompetencje określone w Statucie. 5. W przypadku okoliczności powodującej ustanie członkostwa danej osoby w Zarządzie Fundacji, w szczególności pisemnej rezygnacji lub na skutek śmierci czy długotrwałej choroby, pozostali Członkowie mogą wybrać nową osobę na brakujące miejsce. 6. Członka Zarządu można odwołać z powodu działania na szkodę Fundacji, nie wypełniania powierzonych mu zadań i funkcji lub innej okoliczności wyłączającej możliwość realizowania powierzonych zadań. § 8 Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa zarządu. § 9 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. § 10 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; b) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie; c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu osób i ustalanie ich wynagrodzenia; d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i decydowanie w sprawach majątkowych; e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. § 11 1. Do organizowania i prowadzenia działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami prawa Zarząd może zatrudnić Dyrektora Zarządzającego. 2. W takim przypadku Zarząd Fundacji pozostanie organem stanowiącym oraz kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rozdział IV - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 13 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych; b) dotacji i subwencji osób prawnych; c) dywidend i zysków z akcji i udziałów; d) dochodów z odpłatnej działalności statutowej; e) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora; f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; g) dochodów z majątku Fundacji; h) odsetek bankowych. 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w sytuacji, gdy stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe. § 14 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów na kosztami Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową. 2. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny, korzystny dla Fundacji sposób. § 15 Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa uchwała Zarządu.

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd. 2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, chyba że w uchwale postanowiono inaczej. § 17 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom powołanym przez Fundacje. Zarząd wybiera likwidatora, który dokonuje formalnego zamknięcia Fundacji, regulując wszelkie zobowiązania. 2. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość połączenia Fundacji z inna Fundacja. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. § 18. Niniejszą treść Statutu uchwalono na posiedzeniu Zarządu dnia 23 sierpnia 2021 r.


Gdynia, dnia 23 sierpnia 2021 roku

Idea fundacji

Rozwinięte społeczeństwo to nie takie, które uzna, że warto zatroszczyć się o kulturę, tylko takie, które swoją kulturą opiekuje się już dawno !

Współczesny styl życia dostarcza nam wielu intensywnych bodźców, choć niestety, tylko w wybranych aspektach życia, narażając nas przez to na ryzyko utraty wewnętrznej równowagi.

Szukajmy więc równowagi - sięgajmy ku nowoczesności, niekoniecznie zrywając z tradycją, próbujmy być aktywni nie stroniąc od okazji do wyciszenia i refleksji !
Warto szukać równowagi, bo równowaga w życiu to przecież harmonia. A harmonię ... znajdziemy w muzyce i we wspólnym działaniu.

Po prostu ...  ŻYJMY w HARMONII !!

Cele i formy działania

Wyjątki ze STATUTU
§ 5. Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i przyjmuje następujące cele: a) promowanie aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowanie i dbanie o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; c) kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego; d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; e) współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii; f) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; g) wspieranie kulturalnej, naukowej i edukacyjnej współpracy między Polską, a innymi krajami; h) sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i zrozumienia kultury polskiej wśród mieszkańców innych krajów; i) budowanie postaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur; j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 6 1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: a) inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, konferencji, seminariów, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i innych obszarów sztuki; b) inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w tym kaszubskiej, w szczególności w formie warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych; c) organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; d) wspieranie, pomoc w edukacji i rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także dorosłych artystów; e) propagowanie rozwoju edukacji, w tym – edukacji artystycznej, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; f) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; g) zamawianie u twórców różnych dziedzin sztuki oraz samodzielne produkowanie dzieł literackich, filmowych, plastycznych, muzycznych, utrwalanie tych dzieł powielanie i publikowanie na nośnikach oraz w mediach różnego typu w zakresie nie objętym szczególnymi koncesjami, a także poprzez współpracę z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na działalność na wyżej wymienionych polach; h) organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych różnych regionów Polski i świata; i) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
(zobacz pełny STATUT)

Dane fundacji

Fundacja "ŻYJMY W HARMONII"
KRS 0000503708, NIP 5862289426, REGON 222063260
Raiffeisen Bank Polska S.A.
konto nr: 04 1750 0012 0000 0000 2374 2624