Wyjątki ze STATUTU
[par.5] Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w celu promowania aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowania i dbania o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą.

[par.6] Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:
- organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych i plastycznych;
- organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; [...]
- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; [...]
- dokonywanie nagrań dźwiękowych i filmowych oraz publikowanie ich na nośnikach różnego typu;
- kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego ...
(zobacz pełny STATUT)

Fundacja "ŻYJMY W HARMONII"
KRS 0000503708, NIP 5862289426, REGON 222063260
Raiffeisen Bank Polska S.A.
konto nr: 04 1750 0012 0000 0000 2374 2624

Rozwinięte społeczeństwo to nie takie, które uzna, że warto zatroszczyć się o kulturę, tylko takie, które swoją kulturą opiekuje się już dawno !

Człowiek jest istotą bogatą i wewnętrznie złożoną. Wśród wielu wymiarów jego człowieczeństwa niezwykle istotne są pozytywne relacje ze środowiskiem ...

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE: Idea fundacji

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. Fundacja pod nazwą „ŻYJMY W HARMONII” zwana dalej FUNDACJA, zostaje ustanowiona przez Piotra Klemenskiego, w dalszej części zwanego FUNDATOREM. 2. Fundacja może używać tożsamego dla niej znaku graficznego. 3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w językach obcych. §2 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, lecz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw, w których realizuje cele statutowe. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji. §3 Fundacja posiada osobowość prawną.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE: Statut fundacji