Statut fundacji

Spis treści

§4 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203 j.t.) oraz własnego Statutu. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II - CELE i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5 Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w celu promowania aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowania i dbania o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą. § 6 1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: a) organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych i plastycznych; b) organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; c) wspieranie, pomoc w edukacji i rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także dorosłych artystów; d) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; e) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; f) organizowanie konferencji i seminariów; g) dokonywanie nagrań dźwiękowych i filmowych oraz publikowanie ich na nośnikach różnego typu; h) kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego; i) organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych różnych regionów Polski i świata; j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; l) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; m) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Rozdział III - WŁADZE FUNDACJI

§7 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz jednego do trzech Członków, powoływanych bezterminowo. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Zarząd może w dowolnym czasie podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu, obejmując funkcję Prezesa Zarządu. Fundatora nie można pozbawić członkostwa w Zarządzie Fundacji, ani funkcji Prezesa. 4. Spośród członków Zarządu Prezes wskazuje Wiceprezesa, powierzając mu kompetencje określone w Statucie. 5. W przypadku okoliczności powodującej ustanie członkostwa danej osoby w Zarządzie Fundacji, w szczególności pisemnej rezygnacji lub na skutek śmierci czy długotrwałej choroby, pozostali Członkowie mogą wybrać nową osobę na brakujące miejsce. 6. Członka Zarządu można odwołać z powodu działania na szkodę Fundacji, nie wypełniania powierzonych mu zadań i funkcji lub innej okoliczności wyłączającej możliwość realizowania powierzonych zadań. § 8 Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa zarządu. § 9 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. § 10 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: a) wytyczanie głównych kierunków działalnoœści Fundacji; b) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie; c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu osób i ustalanie ich wynagrodzenia; d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i decydowanie w sprawach majątkowych; e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. § 11 1. Do organizowania i prowadzenia działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami prawa Zarząd może zatrudnić Dyrektora Zarządzającego. 2. W takim przypadku Zarząd Fundacji pozostanie organem stanowiącym oraz kontrolnym i opiniującym Fundacji.


 

Rozdział IV - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 13 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych; b) dotacji i subwencji osób prawnych; c) dywidend i zysków z akcji i udziałów; d) dochodów z odpłatnej działalności statutowej; e) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora; f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; g) dochodów z majątku Fundacji; h) odsetek bankowych. 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w sytuacji, gdy stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe. § 14 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów na kosztami Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową. 2. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny, korzystny dla Fundacji sposób. § 15 Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa uchwała Zarządu.

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd. 2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, chyba że w uchwale postanowiono inaczej. § 17 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom powołanym przez Fundacje. Zarząd wybiera likwidatora, który dokonuje formalnego zamknięcia Fundacji, regulując wszelkie zobowiązania. 2. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość połączenia Fundacji z inna Fundacja. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. § 18 Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do właściwego rejestru fundacji.
Gdynia, dnia 23 stycznia 2014 roku

Poprawiono: 23 październik 2016