Logo ZwH Constancia 250

Rozdział III - WŁADZE FUNDACJI

§7 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz jednego do trzech Członków, powoływanych bezterminowo. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Zarząd może w dowolnym czasie podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu, obejmując funkcję Prezesa Zarządu. Fundatora nie można pozbawić członkostwa w Zarządzie Fundacji, ani funkcji Prezesa. 4. Spośród członków Zarządu Prezes wskazuje Wiceprezesa, powierzając mu kompetencje określone w Statucie. 5. W przypadku okoliczności powodującej ustanie członkostwa danej osoby w Zarządzie Fundacji, w szczególności pisemnej rezygnacji lub na skutek śmierci czy długotrwałej choroby, pozostali Członkowie mogą wybrać nową osobę na brakujące miejsce. 6. Członka Zarządu można odwołać z powodu działania na szkodę Fundacji, nie wypełniania powierzonych mu zadań i funkcji lub innej okoliczności wyłączającej możliwość realizowania powierzonych zadań. § 8 Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa zarządu. § 9 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. § 10 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; b) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie; c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu osób i ustalanie ich wynagrodzenia; d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i decydowanie w sprawach majątkowych; e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. § 11 1. Do organizowania i prowadzenia działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami prawa Zarząd może zatrudnić Dyrektora Zarządzającego. 2. W takim przypadku Zarząd Fundacji pozostanie organem stanowiącym oraz kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rozdział IV - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 13 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych; b) dotacji i subwencji osób prawnych; c) dywidend i zysków z akcji i udziałów; d) dochodów z odpłatnej działalności statutowej; e) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora; f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; g) dochodów z majątku Fundacji; h) odsetek bankowych. 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w sytuacji, gdy stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe. § 14 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów na kosztami Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową. 2. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny, korzystny dla Fundacji sposób. § 15 Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa uchwała Zarządu.

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd. 2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, chyba że w uchwale postanowiono inaczej. § 17 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom powołanym przez Fundacje. Zarząd wybiera likwidatora, który dokonuje formalnego zamknięcia Fundacji, regulując wszelkie zobowiązania. 2. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość połączenia Fundacji z inna Fundacja. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. § 18. Niniejszą treść Statutu uchwalono na posiedzeniu Zarządu dnia 23 sierpnia 2021 r.


Gdynia, dnia 23 sierpnia 2021 roku