Statut fundacji

Spis treści

 

Rozdział IV - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 13 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych; b) dotacji i subwencji osób prawnych; c) dywidend i zysków z akcji i udziałów; d) dochodów z odpłatnej działalności statutowej; e) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora; f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; g) dochodów z majątku Fundacji; h) odsetek bankowych. 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w sytuacji, gdy stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe. § 14 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów na kosztami Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową. 2. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny, korzystny dla Fundacji sposób. § 15 Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa uchwała Zarządu.

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd. 2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, chyba że w uchwale postanowiono inaczej. § 17 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom powołanym przez Fundacje. Zarząd wybiera likwidatora, który dokonuje formalnego zamknięcia Fundacji, regulując wszelkie zobowiązania. 2. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość połączenia Fundacji z inna Fundacja. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. § 18 Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do właściwego rejestru fundacji.
Gdynia, dnia 23 stycznia 2014 roku

Poprawiono: 23 październik 2016