Statut fundacji

Statut Fundacji ŻYJMY W HARMONII - wersja poprawiona z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. "Fundacja „ŻYJMY W HARMONII”" zwana dalej FUNDACJĄ, zostaje ustanowiona przez Piotra Klemenskiego, w dalszej części zwanego FUNDATOREM. 2. Fundacja może używać tożsamego dla niej znaku graficznego. 3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w językach obcych. §2 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, lecz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw, w których realizuje cele statutowe. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji. §3 Fundacja posiada osobowość prawną. §4 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203 j.t.) oraz własnego Statutu. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.