Logo ZwH Constancia 250

Statut Fundacji ŻYJMY W HARMONII - wersja poprawiona z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. "Fundacja „ŻYJMY W HARMONII”" zwana dalej FUNDACJĄ, zostaje ustanowiona przez Piotra Klemenskiego, w dalszej części zwanego FUNDATOREM. 2. Fundacja może używać tożsamego dla niej znaku graficznego. 3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w językach obcych. §2 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, lecz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw, w których realizuje cele statutowe. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji. §3 Fundacja posiada osobowość prawną. §4 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203 j.t.) oraz własnego Statutu. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II - CELE i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i przyjmuje następujące cele: a) promowanie aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowanie i dbanie o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; c) kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego; d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; e) współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii; f) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; g) wspieranie kulturalnej, naukowej i edukacyjnej współpracy między Polską, a innymi krajami; h) sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i zrozumienia kultury polskiej wśród mieszkańców innych krajów; i) budowanie postaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur; j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 6 1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: a) inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, konferencji, seminariów, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i innych obszarów sztuki; b) inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w tym kaszubskiej, w szczególności w formie warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych; c) organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; d) wspieranie, pomoc w edukacji i rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także dorosłych artystów; e) propagowanie rozwoju edukacji, w tym – edukacji artystycznej, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; f) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; g) zamawianie u twórców różnych dziedzin sztuki oraz samodzielne produkowanie dzieł literackich, filmowych, plastycznych, muzycznych, utrwalanie tych dzieł powielanie i publikowanie na nośnikach oraz w mediach różnego typu w zakresie nie objętym szczególnymi koncesjami, a także poprzez współpracę z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na działalność na wyżej wymienionych polach; h) organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych różnych regionów Polski i świata; i) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.